Rätten att kommunicera privat

Just nu ligger det ett flertal utredningsförslag som berör människors möjligheter att kommunicera privat på internet. EU:s sanktionsdirektiv, Renforsutredningen och datalagringsdirektivet syftar på olika sätt till att underlätta identifiering av internetanvändare. Det som i andra sammanhang är en självklarhet – att en grupp människor ska kunna träffas och kommunicera utan att övervakas – tycks för somliga inte vara lika självklar på internet. Kommer det om några år vara möjligt, ens med hjälp av anonymiseringstjänster, att kommunicera privat på internet utan insyn från myndigheter eller intresseorganisationer? Om det har jag ställt en skriftlig fråga till justitieminister Beatrice Ask:

Med hjälp av ny teknik väljer allt fler medborgare att kommunicera på ett sätt som försvårar eller omöjliggör spårning. Det kan handla om kontantkort för mobiltelefoni, mobilt Internet utan abonnentuppgifter, programvara som förhindrar spårning – eller anslutningar till trådlösa accesspunkter som inte kräver verifiering av användaren.

På fildelningsområdet går den tekniska utvecklingen alltmer mot anonym eller krypterad fildelning. Den anonyma fildelningen gör det mycket svårt att spåra användaren. Det räcker inte att ladda hem exempelvis en film för att kunna se vilka andra som laddar upp eller ned filmen. En annan metod för att försvåra spårning är krypterad fildelning. Utomstående kan då inte utan stora svårigheter lyssna av trafiken för att se vad som sänds. Kommersiella tjänster som erbjuder kryptering och anonymisering av all datatrafik finns sedan några år tillbaka. Hos dessa leverantörer kan kunden mot anonym förskottsbetalning ta del av tjänsterna utan att lämna ifrån sig personuppgifter. Utredningsförslag som berör Internetanvändning i allmänhet och fildelning i synnerhet – Trafikdatautredningen, Renforsutredningen, utredningen om införande av sanktionsdirektivet etcetera – syftar bland annat till att underlätta identifiering av Internetanvändare, öka operatörernas ansvar för abonnenternas kommunikation och att framtvinga lagring av trafikuppgifter. Mycket av detta blir verkningslöst om operatörerna saknar tillgång till abonnenternas personuppgifter.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att säkerställa operatörers möjlighet att tillhandahålla fungerande anonymiseringstjänster för Internetanvändare?