Klimatrabatt bättre än franska klimattullar

Frankrike kräver att EU ska införa klimattullar. Här hemma i Sverige driver miljöpartiet samma krav. Syftet är att höja skatten på varor från länder som inte har anslutit sig till Kyotoprotokollet. Vad miljöpartiet inte tänker på, eller inte bryr sig om, är att deras förslag slår hårdast mot den fattiga delen i världen, som redan i dag drabbas av höga tullar.

Sveriges linje bör vara att göra motsatsen till vad miljöpartiet föreslår: Istället för att införa nya tullar bör vi införa en klimatrabatt för de länder som har anslutit sig till Kyotoprotokollet, eller till de avtal som följer när Kyotoprotokollet löper ut. Rabatten innebär att företag från dessa länder får sänkta eller avskaffade tullar när de exporterar varor till Europa.

Om vi belastar europeiska företag med högre koldioxidskatter bör vi lägga samma kostnader på produkter från länder som beskattar utsläppen lägre eller inte alls. Annars förlorar Europa konkurrenskraft samtidigt som marknaden ändå svämmar över av utomeuropeiska varor som har framställts på ett sätt som skadar miljön. Att nivån på EU:s tullar förr eller senare kommer att styras av en klimatfaktor är därför ofrånkomligt.

Om miljöpartiet får som de vill kommer klimatdebatten att bli ett slagträ för att bygga upp än högre murar mellan Europa och resten av världen. Vi som är mot tullar måste vrida detta slagträ ur händerna på miljöpartiet och använda det till att istället riva de murar som redan i dag försvårar för utomeuropeiska företag att handla med oss i Europa. Det gör vi inte bäst genom att bara säga nej till klimattullar, utan genom att driva en egen agenda – en agenda som på en och samma gång förenklar handeln och påverkar omvärlden i miljövänlig riktning.

Miljöeffekten av en klimatrabatt är dubbel. För det första innebär den högre tullsatsen för miljöskadliga produkter att dessa blir mindre lönsamma. För det andra uppmuntrar klimatrabatten utomeuropeiska länder att ansluta sig till internationella avtal om minskade koldioxidutsläpp Sverige har allt vinna på en ordning som gynnar handel med klimatneutrala produkter, som exempelvis varor tillverkade av skogsråvaror förädlad med vattenkraft och kärnkraft utan koldioxidutsläpp. Genom att behandla importen till Europa enligt dessa principer ökar sannolikheten att andra delar av världen följer efter. Det skulle stärka svenska företags konkurrenskraft på den internationella marknaden.

Inte bara länder utan även enskilda företag bör kunna dra nytta av en europeisk klimatrabatt. En företagare som producerar varor miljövänligt ska inte bestraffas för att hemlandet bedriver en oansvarig miljöpolitik, utan måste ha möjligheten att klimatcertifiera sin verksamhet och därigenom få rätt till nedsatta EU-tullar.

Mekanismerna som uppstår genom en klimatrabatt är desamma som med klimattullar. Skillnaden är att med klimattullar reser vi ytterligare hinder mot den globala frihandeln. Med en klimatrabatt river vi hinder – åtminstone för dem som tar sitt miljöansvar. Genom att kanalisera det engagemang som finns för att hejda människans klimatpåverkan kan vi uppnå en friare handel och större välstånd. Det kräver dock att regeringen agerar snabbt och inte låter den fria handelns motståndare – anförda av miljöpartiet – kidnappa klimatfrågan.

Att ytterligare tullar vore förödande blir uppenbart i ljuset av de tullmurar som redan omgärdar EU. EU:s tullar för industriprodukter är omkring fyra procent medan tullarna på jordbruksprodukter från fattiga länder är många gånger högre. Resultatet blir att EU:s tullar slår betydligt hårdare mot fattiga länder än mot rika länder. En brittisk tankesmedja har uppskattat att fattiga länder belastas med fyra gånger så höga tullar som rika länder. Det här skadar både europeiska konsumenter och de fattiga delarna av världen. Att miljöpartiet här hemma i Sverige, vill förvärra den situationen med ytterligare tullar är beklagligt. En hållbar handelspolitik kan aldrig ställa frihandel i motsats till miljöansvar.

Publicerad på Europaportalen den 20 december 2007