Renfors, proportionalitet och Finland

I går uttalade jag mig i Sveriges Radio med anledning av regeringens överenskommelse i fildelningsfrågan. På dagens SvD Brännpunkt ger jag och Margareta Cederfelt ytterligare en kommentar:

Det är glädjande att regeringen skrotar Renforsutredningen (SvD Brännpunkt 14/3). Ett svenskt nej till internetövervakning signalerar att vi i Sverige bejakar ­tekniken.

Sverige tar nu tydligt avstånd från den franska modellen som ger internet­leveran­törerna ansvar för att övervaka kunder­nas kommunikation.

Enligt regerings­förslaget ska privata organisationer kunna begära ut fildelares indentitet­ för att sedan­ kunna dra dem inför rätta. Vilka krav ska då ställas för att internetleverantör ska tvingas lämna ut person­uppgifter? Detta­ tycks fort­farande vara en öppen ­fråga.

Om uppgifter alls ska lämnas ut måste domstolarna göra en proportionalitets­bedömning, som väger rättighetsinnehavarens intressen mot allmän­hetens integritets­intresse.

En rimlig balans skulle kunna uppnås genom att enbart abonnenter som bevisligen har ägnat­ sig åt upphovsrättsbrott i kommer­siellt syfte kan få sin identitet röjd.

Detta vore väl i linje med fildelnings­motståndarnas löften om att det enbart är storskalig, organiserad brottslighet som de vill komma åt med ny lagstiftning.

Det är viktigt att en ny lag utvärderas snabbt, och att vi inte är rädda för att av­skaffa lagar som inte fungerar.

Finland har infört motsvarande lagstiftning, och där har de avsedda resultaten uteblivit. De finska ­nät­operatörernas ­före­ning­ FICIX har ­analyserat internet­trafiken och konstaterar att fildelningen har fortsatt att öka trots nya lagar.

I samband med ett antal uppmärksammade rättegångar minskade fildelningen tillfälligt med en tredje­del. Tre månader senare var trafiken dock lika omfattande som tidigare, och den fortsätter uppåt.