Staten och kapitalet

Den senaste veckan har det uppdagats att poliser i flera fall har anställts av upphovsrättsindustrin i samband med utredningar. I minst ett fall tycks en polis ha löneförhandlat med antipiratbyrån samtidigt som en polisutredning pågick i ett ärende som rörde just piratkopiering.

Det är naturligtvis inte rimligt att myndighetsutövare tillåts försätta sig i jävssituationer, och därför har jag skickat en fråga till justitieministern:

Poliser som har ansvarat för och genomfört utredningar inför åtal mot bland annat fildelare har enligt uppgifter i tidningar kort efter och i en del fall till och med innan avslutad utredning anställts av målsägaren i fallet. De aktuella fallen rör poliser som gjort utredningar i rättsprocesser som upphovsrättsindustrin inlett mot fildelare. Efter att utredningarna slutförts har poliser tagit anställning hos upphovsrättsindustrin och samtidigt deltagit i rättegång som ”oberoende” utredare.

Till exempel har en av poliserna som haft ansvar för undersökningen av the Pirate Bays servrar numera anställning hos filmbolaget Warner Brothers. Samma polisman ska enligt uppgift ha ansvarat för Pirate Bays anmälan mot upphovsrättsindustrin med anledning av dataintrång och sabotage som de utsatts för. Utredningen lades ner. Upphovsrättsindustrin har alltså i ett antal fall anställt fildelningsutredare på ett sätt som gör att det inte helt kan uteslutas att det rör sig om belöning för utfört arbete.

Enbart misstanken om jäv eller mutor kan påverka allmänhetens förtroende för rättsväsendet. I näringslivet är det vanligt förekommande att nyckelpersoner som kan byta jobb till en konkurrerande verksamhet får gå med på att vänta ett antal månader innan ett sådant byte får ske (karantän). Något liknande kanske bör införas för anställda i offentlig sektor?

Med anledning av ovanstående undrar jag vad statsrådet avser vidta för åtgärder för att personer i myndighetsutövande ställning inte försätter sig i situationer som kan innebära jäv och därmed kränka den åtalades rättighet att få en rättvis prövning?

PS. Justitiedepartementet har svarat på min tidigare fråga om utlämnande av personuppgifter till privata intressen. Eftersom det inte framkom något nytt har jag inte kommenterat svaret. DS.