Upphovsrätten viktigare än saklighet i skolan

Justitiedepartementet har för 120 000 kronor tryckt upp 20 000 skolbroschyrer om upphovsrätten. Materialet ska delas ut till lärare och elever på gymnasiet och högstadiet. Syftet är att ändra ungas attityd till fildelning.

Problemet är att påståenden som saknar vetenskaplig grund presenteras för skoleleverna som fakta. Bland annat hävdar broschyren att ”upphovsrätten är grundläggande för det kreativa skapandet.” De studier som har gjorts har tvärtom visat att upphovsrätten effekter på innovation är svåra att belägga.

Bland annat den amerikanske ekonomen David Levine har sammanställt studier(se kap 8) av upphovsrättens betydelse för musikskapandet, och menar att det inte finns ett klart samband mellan upphovsrättens omfattning och innovationstakten i ett samhälle. Med anledning av detta har jag ställt en skriftlig fråga till skolminister Jan Björklund om vilka åtgärder skolministern tänker vidta för att säkerställa att skolelever får objektiv och allsidig information:

Justitiedepartementet har gett ut ett informationsmaterial om upphovsrätt – Att kunna leva på sitt skapande. I det argumenteras för upphovsrätten såsom den i dag är utformad. Förbudet mot fildelning av upphovsrättskyddat material beskrivs som bra och nödvändigt. De problem som upphovsrättslagstiftningen medför nämns däremot inte med ett ord. Det ges en bild av att produktion av exempelvis musik och film skulle minska som en följd av en upphovsrättslagstiftning som medger fildelning av skyddat material. Informationsmaterialet är tänkt att användas som läromedel på främst gymnasienivå men även på högstadiet.

I läroplanen, Lpo 94, framhålls dessutom att skolundervisningen ska vara saklig och allsidig för att alla föräldrar ”med samma förtroende [ska] kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen”.

Det är viktigt att material som används i skolundervisningen inte innehåller påståenden som saknar grund i vetenskapliga fakta. De empiriska studier som har gjorts för att mäta sambandet mellan upphovsrätt och innovation har visat att något tydligt sådant samband inte existerar. Bland annat den amerikanske ekonomen David Levine har sammanställt studier av upphovsrättens betydelse för musikskapandet, och konstaterat att skapandet ibland till och med minskar till följd av en utvidgad upphovsrätt, detta eftersom en strikt upphovsrättslagstiftning ökar kostnaden för det skapande som bygger på redan existerande verk.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att säkerställa att statens läromedel som används inom grundskola och gymnasium är sakliga och allsidiga?