Lagrådsremissen är bara början av processen

Som flera flitiga bloggare har uppmärksammat skickade regeringen i går ett förslag till ny antipiratlag till lagrådet. Förslaget bygger på ett EU-direktiv från 2004, som egentligen skulle ha varit infört i svensk lag år 2006. Delar av detta EU-direktiv – det civilrättsliga sanktionsdirektivet – har vi en skyldighet att införa. Den mest kontroversiella delen av direktivet, upphovsrättsindustrins rätt att begära ut identiteten på fildelare, beöver vi dock inte implementera i svensk lag. Det konstaterade EG-domstolen i en dom i januari. Om jakten på fildelare ska trappas upp är alltså en fråga som vi i Sverige har full frihet att besluta om själva.

Förslaget i lagrådsremissen ger rättighetsinnehavare till ett verk som olovligt laddats upp eller ned möjligheten att gå till domstol och begära ut identiteten på den person vars abonnemang har använts för upp- eller nedladdningen. Domstolen kan då ålägga abonnentens Internetleverantör att lämna ut abonnentens identitet.

Dagens lagstiftning balanserar skyddet för upphovsrätten mot andra värden, som rättssäkerhet integritet och tillgång till information. Det är redan olagligt att ladda hem eller tillgängliggöra ens en enstaka låt eller film. Rätten till ett privatliv väger dock tyngre än intresset av att avslöja en småskalig fildelare. Därför kan polisen i allmänhet inte få tillgång till den information som skulle krävas för ett åtal. För att upphovsrätten ska väga tyngre än rätten till ett privatliv krävs att den olovliga fildelningen är så omfattande att straffet förväntas vara högre än böter. Först då tvingas Internetleverantörerna med nuvarande lagstiftning att lämna ut personuppgifter till polisen.

Jag tror att dagens avvägning mellan olika intressen ligger ganska väl i linje med det allmänna rättsmedvetandet. På sikt bör fildelning utan kommersiellt syfte avkriminaliseras, men det kommer inte att ske inom en överskådlig framtid. Till dess bör vi bevaka att försöken att upprätthålla dagens otidsenliga upphovsrättslagstiftning inte får orimliga konsekvenser. Därför måste justitiedepartementets förslag förändras. Det är helt orimligt att den som hittar en olovligt upplagd låt på nätet och lyssnar på den, eller tittar i en olovlig pdf-bok, kan få sina personuppgifter utlämnade till en privat upphovsrättsorganisation och bli dragen inför rätta.

Jag utgår från att mitt parti förhåller sig öppet i den här frågan och lyssnar på de synpunkter som kommer fram i debatten. Med det som utgångspunkt formas sedan en proposition. Jag lovar att göra vad jag kan under den processen för att lagen ska bli mer balanserad än vad den aktuella lagrådsremissen är.

Så här skriver SVT, DN, DI, Metro, SvD