Lagrådet pekar på bristfällig integritetsanalys

I går kom lagrådets yttrande om den föreslagna antipiratlagen. Lagrådets uppgift är att bedöma bland annat hur ett lagförslag överensstämmer med grundlagen och annan redan befintlig lagstiftning.

Några punkter ur lagrådsremissen är värda att lyfta fram:

Lagrådet påpekar att förslaget går längre än vad direktivet kräver. Det innebär att lagrådsremissens förslag om informationsföreläggande inte bara är frivilligt. Det ligger dessutom delvis utanför det civilrättsliga sanktionsdirektivet:

“Förslaget innebär att en Internetleverantör ska kunna tvingas lämna
ut uppgifter om vem som innehar en viss IP-adress trots tystnadsplikten
i 6 kap. 20 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
Den föreslagna bestämmelsen går längre än direktivets artikel 8.1,
där skyldigheten för tredje man att lämna information knyts till att det
finns ett slags samband med en rättegång om immaterialrättsintrång.”

(Lagrådets yttrande, s. 3)

Lagrådet slår sedan fast att lagförslaget medför en inskränkning av rätten till ett privatliv, och att denna rättighet borde ha ägnats större uppmärksamhet:

“Den i remissen företagna intresseavvägningen
utmynnar i att det är ett angeläget behov att införa en
inskränkning i rätten till privatlivet för att skydda andras immateriella
rättigheter och att regleringen är ägnad att tillgodose sitt syfte och
står i proportion till det som skall uppnås. Enligt Lagrådets mening
hade det varit önskvärt att intresseavvägningen vilat på ett fylligare
underlag såvitt avser förslagets betydelse för enskildas integritet.”

(Lagrådets yttrande, s. 4)

Yttrandet förändrar inte det politiska läget. Lagrådet pekar ut brister i analysen av medborgarnas integritetsskydd, men ytterst är det valda politiker som väger samhällsintressen mot varandra.

Hur propositionen kommer att utformas är fortfarande en öppen fråga.

SvD DN Aftonbladet Mark Klamberg Rick Falkvinge