Ska vi jaga fildelare med terrorlagstiftning?

Lagrådsremissen om sanktionsdirektivet föreslår en skyldighet för internetleverantörer att efter domstolsbeslut lämna ut abonnentsuppgifter till upphovsrättsinnehavare. Förutsatt att uppgifterna finns lagrade. Den internetleverantör som vill kan låta bli att lagra uppgifter om tilldelning av IP-nummer utan att därigenom bryta mot laget, och om alla internetleverantörer gjorde det skulle lagrådsremissens förslag bli verkningslöst. Ett orosmoln är dock datalagringsdirektivet som Sverige måste införa. Datalagringsdirektivet tvingar internetleverantörer att lagra trafikuppgiter, däribland tilldelning av IP-nummer, i syfte att bekämpa terrorism och grov organiserad brottslighet. För att försäkra mig om att denna terrorlagstiftning inte används för andra ändamål, till exempel för att jaga fildelare, har jag skickat en fråga till justitieministern:

Med hänvisning till terrorism och grov organiserad brottslighet föreslår utredningen ”Sveriges införande av datalagringsdirektivet” långtgående ingrepp i rätten till ett privatliv. Teleoperatörer och internetleverantörer åläggs att bland annat lagra uppgifter om vem som har ringt till vem, vilka vi skickar sms och e-post till, och vem som surfar på Internet med en viss IP-adress.

Utredningen betonar att det är hotet från terrorismen och den grova organiserande brottsligheten som motiverar plikten för Internet- och teleoperatörer att lagra trafikdata. I utredningen står att läsa: ”Endast en ytterst begränsad del av uppgifterna kommer att lämnas ut till de brottsbekämpande myndigheterna och användas vid bekämpning av allvarlig brottslighet.”

Samtidigt bereder regeringen ett lagförslag som kan ge privata upphovsrättsinnehavare möjligheten att gå till domstol och begära ut identiteten bakom en IP-adress som har använts vid ett konstaterat intrång i upphovsrätten. Utlämnandet av internetabonnentens förutsätter inte något krav på att intrånget är av större betydelse.

Att lagra uppgifter om abonnenters IP-adresser är i dag, i den mån det tillåts, frivilligt för en Internetleverantör. Med datalagringsdirektivet införs ett krav på att dessa uppgifter lagras under en viss tid.

Hur avser justitieministern garantera att identiteten bakom en viss IP-adress, i de fall då denna information är lagrad enbart i syfte att bekämpa grov brottslighet, inte kan utlämnas till privata upphovsrättsinnehavare?