Telekompaketet och wikiincitament

Bland kommentarerna på bloggen Departementet – om livet i maktens korridorer för Henrik Hansson och IT-juristen Daniel Westman en intressant diskussion om telekompaketet.

Henrik Hansson hävdar att vi kan vara lugna eftersom E-handelsdirektivet garanterar att internetoperatörer inte kan hållas ansvariga för innehållet i abonnenternas kommunikation. Daniel Westman påpekar att detta inte nödvändigtvis hindrar enskilda kunder från att bli avstängda från nätet efter domstolsbeslut. Dessutom säger artikel 8.3 i Infosoc-direktivet från 2001 så här:

“Medlemsstaterna skall se till att rättsinnehavare har möjlighet att begära ett föreläggande gentemot mellanhänder vars tjänster utnyttjas av en tredje part för att begå intrång i en upphovsrätt eller närstående rättighet.”

Sverige anser inte att EU:s regelverk ger en skyldighet för medlemsstaterna att stänga av fildelare från nätet, men andra stater gör motsatt tolkning och till dess att EG-domstolen yttrar sig lever vi i ovisshet. Därför vore det önskvärt med ett förtydligande om att ingen medlemsstat är skyldig att stifta lagar som begränsar medborgarnas tillgång till internet.

Henrik Hansson anser inte att tilläggen 138 och 166 från Europaparlamentet är tillräckligt välformulerade för att Sverige ska kunna stödja dem. Jag saknar själv den juridiska kompetens som krävs för att bedöma de ganska snåriga formuleringarna, och tycker inte heller det finns ett egenvärde i att försvara tilläggen exakt så som de ser ut. Men det är inte en godtagbar anledningen att vägra driva själva sakfrågan: Det ska framgå tydligt i EU:s regelverk att inget medlemsland ska tvingas stifta lagar som fråntar medborgarna tillgången till internet. Även om detta ligger utanför telekomplaketets tänkta syfte kan vi kostatera att upphovsrättsindustrin aldrig drar sig att skjuta in tillägg som begränsar medborgarnas frihet och integritet på nätet. Om vi som vill försvara det öppna nätet ska nå framgång måste även vi kunna ta sådana strider, trots att andra säger att vi är ute i fel sammanhang.

Rätt sammanhang för att påverka hur upphovsrätten som sådan är utformad är EU:s grönbok om upphovsrätten i kunskapsekonomin. Jag har fått viss hjälp med mitt wikibaserade remissvar, men vill gärna ha förslag på hur aktivitetsnivån för detta och liknande projekt kan bli högre. Incitament är ett nyckelord, och ett viktigt incitament för dem som bloggar, kommenterar och på andra sätt producerar information på nätet är att de får credit för sin insats. Den som skriver en lång, genomarbetad kommentar på en blogg kan sätta sin signatur vid kommentaren och på så sätt kan alla se vems insatsen är. På en wiki blir det mer anonymt. Det kan vara ett problem för den som gärna vill att en hård arbetsinsats ska uppmärksammas. Min fråga är: Finns det ett bra sätt att identifiera dem som gör en stor insats i ett wikiprojekt så att de kan få credit för det de skrivit?