Ephone vill pröva IPRED mot datalagringsdirektivet

Ephone är den första internetleverantör som efter IPRED:s ikraftträdande tagit emot en begäran om att lämna ut identiteten på en kund. Begäran kommer från ett antal bokförlag som hävdar att kunden olagligt tillgängliggör ljudböcker.

Ephone har redan tidigare motsatt sig att lämna ut kundens identitet. Förlagen säger att kunden genom en ftp-sajt gör ljudböckerna tillgängliga för allmänheten, men i själva verket är ftp-sajten lösenordsskyddad.

Nu för Ephone in datalagringsdirektivet i diskussionen, och säger att detta förhindrar utlämning av abonnentsuppgifter till en privat aktör. Uppgifter lagrade enligt datalagringsdirektivet ska enbart lämnas ut till brottsbekämpande myndigheter när ett brott av viss allvarlighetsgrad misstänks.

Artikel 4

Tillgång till uppgifter

Medlemsstaterna skall anta åtgärder för att säkerställa att uppgifter som lagras i enlighet med detta direktiv endast görs tillgängliga för behöriga nationella myndigheter, i närmare angivna fall och i enlighet med nationell lagstiftning. De förfaranden som skall följas och de villkor som skall uppfyllas för att erhålla tillgång till lagrade uppgifter i enlighet med nödvändighets- och proportionalitetskraven skall fastställas av varje enskild medlemsstat i den nationella lagstiftningen och följa tillämpliga bestämmelser i EU-lagstiftningen och folkrätten, särskilt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i enlighet med den tolkning som görs av Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter.

Datalagringsdirektivet

Jag har svårt att tro att Ephone får rätt på den här punkten. När EG-domstolen prövade IPRED mot reglerna om dataskydd var även datalagringsdirektivet beslutat. Om domstolen ansett att Datalagringsdirektivet stod i motsatsställning till IPRED hade sannolikt även den aspekten prövats.

Den tolkning som troligen kommer att göras i regeringens proposition om trafikdatalagring är att information som internetleverantörerna tvingas lagra för brottsbekämpningsändamål bara kan lämnas ut till myndigheter. Men internetleverantörerna kan vid sidan av detta, precis som tidigare, lagra uppgifter om ip-tilldelning för egna administrativa ändamål.

Ephones tolkning skulle inte bara innebära att IPRED faller utan även att den svenska implementeringen av datalagringsdirektivet faller. Tolkningen skulle också innebära att samtliga svenska internetleverantörer förlorar möjligheter att spara informationen för egna ändamål. Att det blir så är ytterst osannolikt.