Ytterligare en dag i hädarnas tjänst

Efter min artikel i EU Observer om Irlands hädelselag har jag blivit intervjuad av irländska tidningar, och medverkat i irländsk radio och tv.

Jag har stor förståelse för de irländare som ogillar att utomstående lägger sig i deras inhemska lagstiftning. Samtidigt är det ett faktum att även vi svenskar lyder under EU:s fördrag och har ett intresse av att veta hur fördragen ska tolkas. Är ett förbud mot hädelse förenligt med “principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna” som slås fast i EU-fördragets artikel 6.1?

Dåliga lagar har en tendens att sprida sig, och i Expressen kan vi redan läsa om en svenk politiker som föreslår att även vi ska införa hädelselagar. Det är ett kvitto på att min anmälan till EU-kommissionen faktiskt är relevant ur ett svensk perspektiv.

Tuve Skånberg, som vill ha svenska hädelselagar, inspireras inte i första hand av Irland utan av Norge.

Den norska blasfemiparagrafen stipulerar att den som “på ett kränkande och sårande sätt visar ringaktning för någon trosbekännelse” kan dömas till upp till sex månaders fängelse.

Sex månaders fängelse är enligt Skånberg ett lämpligt straff för den som samlar in namn mot ett moskébygge.

Därför bör det inte vara tillåtet med organiserade försök att mota tillbaka en specifik religion, exempelvis genom att samla in namnunderskrifter mot ett moskébygge i en stadsdel.

Plötsligt är det inte bara yttrandefriheten utan även rätten att organisera sig politiskt som ska urholkas.

Dagen Nonicoclolasos Johanna Graf