Så påverkas ACTA-förhandlingarna av Lissabonfördraget

Jag har precis haft ett informativt samtal med justitiedepartementet på temat ACTA och Lissabonfördraget.

I ACTA-förhandlingarna företräds EU-länderna av kommissionen i de delar där EU har kompetens och av EU:s ordförandeland i de delar där medlemsstaterna själva bestämmer.

Med Lissabonfördraget vidgas EU:s kompetens på det rättsliga området genom att kravet på enhällighet tas bort. Detta behöver dock inte påverka ACTA-förhandlingarna i någon större utsträckning. EU-kommissionens förhandlingsmandat är redan definierat – med de gamla fördragen som grund – och just nu finns det inga planer på att vidga mandatet även om Lissabonfördraget eventuellt tillåter det.

EU:s position samordnas löpande, formellt i 133-kommittén men i substans i en rådsarbetsgrupp under ministerrådet för rättsliga frågor.

En nyhet är att Europaparlamentet får en större roll, och de hemliga handlingar som nu går till regeringarna ska också gå till åtminstone vissa Europaparlamentariker i utskottet för internationell handel(INTA).

I INTA är Christofer Fjellner(M) ledamot och Carl Schlyter(MP) ersättare. Om de nu får tillgång till de hemliga ACTA-dokumenten kan jag inte säga säkert.

Enligt justitiedepartementets bedömning kommer regeringsformens artikel 10.2 att vara tillämplig när ACTA-avtalet är färdigförhandlat. Det betyder att riksdagen måste godkänna avtalet.

Regeringen får ej ingå för riket bindande internationell överenskommelse utan att riksdagen har godkänt denna, om överenskommelsen förutsätter att lag ändras eller upphäves eller att ny lag stiftas eller om den i övrigt gäller ämne i vilket riksdagen skall besluta.

[…]

Regeringen får ej heller i annat fall än som avses i första stycket ingå för riket bindande internationell överenskommelse utan att riksdagen har godkänt denna, om överenskommelsen är av större vikt.


Ur Regeringsformens artikel 10.2

Ambitionen är att ACTA-avtalet ska vara färdigförhandlat någon gång under nästa år, men det ser inte ut att bli färdigt under första halvåret 2010. Det betyder att det blir riksdagen under nästa mandatperiod som får ta ställning.

Läs mer hos Dagens Nyheter.