Sveriges grundlagar och EU:s rambeslut om terrorism

Svenska Dagbladet skriver om det planerade införandet av EU:s rambeslut om bekämpandet av terrorism. Rubriken “Maning till terrorbrott blir straffbar” är svårbegriplig med tanke på att uppvigling redan är straffbart. Det står till och med i artikeln.

Att någon uppmanar eller uppviglar till grova brott är sedan länge straffbart enligt svensk lag. På samma sätt är det olagligt att rekrytera någon till att utföra ett grovt brott.

Svenska Dagbladet

När rambeslutet om bekämpande av terrorism förhandlades på EU-nivå informerades riksdagens konstitutionsutskott och riksdagens EU-nämnd. Under processen framgick det tydligt att Sverige begärde de undantag som vår grundlag krävde. Det var aldrig aktuellt att gå med på ett EU-beslut som kunde urholka grundlagsskyddet för tryck- och yttrandefriheten.

Från konstitutionsutskottets möten finns vad jag vet inga uppteckningar, men EU-nämnden lägger ut sina samråd på nätet.

Så här sa justitieministern vid två av de tillfällen då EU-nämnden diskuterade rambeslutet.

Att ordförandeskapet lägger fram det svenska förslaget till grundlagsundantag är välkommet. För att Sverige ska kunna acceptera förslaget krävs att vi får ett undantag så att vi kan värna och behålla den särskilda regleringen i grundlagarna, framför allt i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Vi är också positiva till förslaget om ytterligare möjligheter att se till att eventuella åtgärder på grund av rambeslutet blir proportionerliga.


EUN 2008-01-22

Förslaget är i stort sett identiskt med Europarådets konvention om förebyggande av terrorism som Sverige undertecknade 2005. Arbetet med att förbereda ratifikation av konventionen har inletts. Förslaget rör yttranden som kan omfattas av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. I dessa grundlagar finns ett särskilt sätt att utkräva ansvar, och för att Sverige ska kunna acceptera förslaget krävs att vi får ett undantag så att vi kan värna och behålla den särskilda regleringen i grundlagarna. Det har självklart också varit tydligt i förhandlingsarbetet.


EUN 2008-04-11