Facebook kan ta plats i Bryssel

Nu börjar riksdagens arbete med att utforma synpunkter på ett regelverk som låter en miljon EU-medborgare lägga fram lagförslag till kommissionen. Dessa så kallade medborgarinitiativ införs till följd av Lissabonfördraget.

Ett antal unionsmedborgare, som uppgår till minst en miljon personer och som kommer från ett betydande antal medlemsstater, får ta initiativ till att uppmana Europeiska kommissionen att, inom ramen för sina befogenheter, lägga fram ett lämpligt förslag i frågor där dessa medborgare anser att det krävs en unionsrättsakt för att tillämpa fördragen.

Lissabonfördraget, artikel 8b, fjärde stycket

EU-kommissionen har skickat ut en grönbok – ett diskussionsunderlag – som uppmanar bland annat de nationella parlamenten att komma med synpunkter på hur systemet med medborgarinitiativ ska utformas. I Sveriges riksdag behandlas grönboken av Konstitutionsutskottet.

Medborgarinitiativen kan få stor betydelse i EU. Möjligheten för medborgare att lägga lagförslag var en del av det Lissabonfördrag som länderna tog ställning till, i vissa fall genom folkomröstning, och det förpliktigar EU-kommissionen att ta initiativen på allvar. Det kommer att krävas starka skäl för att kommissionen ska välja att inte gå vidare med ett lagförslag som kommit in i form av ett medborgarinitiativ.

Rätt använt kan det bli ett verktyg som minskar klyftan mellan Bryssel av medborgarna. Skulle EU-kommissionen däremot vifta bort medborgarinitiativen utan seriösa överväganden kan effekten bli den motsatta.

Det är särskilt intressant att möjligheten att lägga fram lagförslag genom medborgarinitiativ kommer samtidigt som internetaktivismen ökar. Med möjligheten att skriva under ett medborgarinitiativ på nätet kan internetaktivister framöver kanalisera sina idéer direkt in i det politiska beslutssystemet. Nätverk som Facebook lämpar sig mycket väl för den här sortens namninsamlingar.

Jag kan garantera att det kommer medborgarinitiativ om att skrota EU:s datalagringsdirektiv. Ett sådant skulle jag själv gärna skriva på.

Riksdagens synpunkter ska vara inlämnade till EU-kommissionen före den 31 januari 2010. EU-kommissionen tror att medborgarinitiativ kan bli verklighet någon gång under 2011.