Datalagringen och Europadomstolen

Juristen bedömer att en enskild medborgare eller organisation i Sverige kan ta datalagringsdirektivet till Europadomstolen även om det inte har införts i svensk lag. Det räcker med att det finns en skyldighet att införa datalagringen.

Även om direktivet ännu inte har implementerats med svensk lag torde det vara möjligt för enskilda och organisationer som kan komma att beröras av direktivet att klaga till Europadomstolen. Sverige är nämligen skyldigt att införa direktivet som lag, vilket torde vara tillräckligt för att grunda talerätt i Europadomstolen. När Centrum för rättvisa klagade till Europadomstolen angående FRA-lagen hade lagen ännu inte trätt i kraft. Jag vill minnas att motsvarande gällde när “Liberty and others klagade på den brittiska varianten av lagen.