DN Debatt: Öppnare nomineringsprocesser och starkare personval

Partisekreterare Per Schlingmann efterlyser tillsammans med ordförandena för Moderatera i Stockholms stad och län en möjlighet för fler att påverka vilka som väljs in i politiska församlingar.

Det bästa vore naturligtvis att medborgarna fullt ut får bestämma vilka som ska representera dem genom ett starkare personval. I dag krävs att minst åtta procent av partiets väljare i en viss valkrets kryssar en och samma kandidat för att personkryssen överhuvud taget ska få effekt. Genom en överenskommelse mellan allianspartierna, socialdemokraterna och miljöpartiet sänks snart åtta-procentsspärren till riksdagen och blir en fem-procentsspärr. Det är ett steg i rätt riktning, men som debattartikeln i DN påpekar är även fem procent en alltför hög spärr för att personval i de stora Stockholmsvalkretsarna ska vara möjligt. I valet 2006 kryssade drygt 20 procent av de moderata Stockholmsväljarna Fredrik Reinfeldt. Övriga Stockholmskandidater hade som mest omkring en halv procent.

Ska personvalet få genomslag i Stockholm måste vi antingen sänka spärren ner mot en procent, slopa spärren helt eller införa en kompletterande regel som säger att personkryssen räknas om en kandidat som inte uppnår fem procent ändå flyttas upp på listan om han eller hon har ett visst antal röster i absoluta tal. Förslagsvis kan reglerna kräva antingen fem procent eller minst 1000 röster.

Ett problem är att komma överens med socialdemokraterna som ogillar personvalet som idé. En lösning som eventuellt vore politiskt möjlig är att varje parti får bestämma över procentspärrarna på de egna listorna. En nackdel med flera olika personvalsspärrar i samma val vore förstås att väljarna får det svårt att skaffa sig en korrekt bild av vad som gäller.

Ett minskande antal medlemmar i partierna gör det lättare att lyckas i ett internet provval utan att ha ett brett, genuint stöd. Men även om systemet inte är ofelbart bör den interna demokratin försvaras. Alternativet är att en kommitté eller en grupp föreningsordföranden sitter i ett slutet rum och gör upp om vilka som ska representera medborgarna.